CYLINDER, PISTON, CRANKSHAFT<<< Tagasi

CYLINDER, PISTON, CRANKSHAFT
Key no.DescriptionPart no.
1CRANKSHAFT,ASYA011-001390
2PISTON KITP021-048140
3RING, PISTON100011-32330
4PIN,ENG 10V608-000000
5BEARING,NEEDLE 10V555-000010
6SPACER, PISTON PIN100014-17330
7RING,ENDV580-000010
8CYLINDERA130-002250
9GASKET,CYLV100-000810
10BOLT, TORX 5V805-000210
11BOLT, TORX 5V805-000040
12COVER,ENGINEA190-001480
13BOLT, TORX 5V805-000010
14LABEL,CAUTIONX505-002310