UUS!
Väärtustades Sinu aega.
Open MenuTootekataloogOpen CartOpen Search
search

Stokkeri üldtingimused

17.07 2015 11:20

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad Stokkeri üldtingimused (edaspidi üldtingimused) kehtivad Stokkeri ja Kliendi vahelistes suhetes.
1.2 Üldtingimused kehtivad koos eritingimustega ja moodustavad ühtse lepingu (edaspidi Leping), olenemata sellest, kas on tegemist ostu-müügi-, hooldus-, remondi-, kasutus- või muu lepinguga. Kui Kliendile on üldtingimusi juba tutvustatud ja Klient on nendega nõustunud, siis võidakse Kliendiga eritingimustes kokku leppida ka telefoni teel vastavasisulisi SMS lühisõnumeid vahetades.
1.3 Kui mõni üldtingimus on oma sisult vastuolus lepingupoolte poolt kokkulepitud eritingimusega, siis kehtib eritingimus.

2. MÕISTED

2.1 Stokkeri all mõistetakse Lepingus AS-i Stokker.
2.2. Klient on seaduslikku esindusõigust omav Stokkeriga Lepingu sõlminud füüsiline või juriidiline isik.

3. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Kliendil on õigus osta ja volitada teisi isikuid ostma kaupu ja teenuseid kõigist Stokkeri tööriistakeskustest.
3.2 Kliendilt ja tema esindajalt võidakse Stokkeri tööriistakeskustes nõuda isikut tõendavat dokumenti.
3.3 Kliendil on õigus igal ajal peatada volitatud isikute volitatus ning nõuda enda poolt volitatud isikute nimekirja.
3.4 Kliendil on õigus osta kaupu või saada hooldus- või remonditeenust krediiti Lepingus sätestatud krediidilimiidi ulatuses.
3.5 Klient vastutab kõikide enda ja volitatud esindajate tehingute eest.
3.6 Klient on kohustatud oma Lepingus märgitud andmete muutumisest ja/või muutmisest informeerima Stokkerit viie (5) päeva jooksul.
3.7 Klient kohustub tasuma talle Stokkeri poolt esitatud arved arvel sätestatud tähtajal. Kui arvel ei ole kauba või teenuse eest tasumistähtaega märgitud, kohustub Klient selle eest tasuma hiljemalt kauba või teenuse kättesaamisel.

4. STOKKERI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Stokker on kohustatud Kliendi esindaja volituse lõpetama, kui Klient avaldab vastavasisulist kirjalikku soovi.
4.2. Stokker varustab Klienti kauba või teenuse kasutamise kohta käiva infoga.
4.3. Stokker garanteerib tema poolt üleantava kauba vastavuse tootjapoolsetele spetsifikatsioonidele ja tehnilistele tingimustele.
4.4. Stokkeril on õigus mitte väljastada Kliendile kaupa või teenust, kui Kliendil on Stokkeri ees mistahes võlgnevusi.
4.5. Stokkeril on õigus tühistada Kliendile määratud maksetingimus ja krediidilimiit, kui Stokkeril tekib põhjendatud kahtlus Kliendi maksevõimes.
4.6. Stokkeril on õigus muuta hinnakirja, sellest eelnevalt Klienti teavitamata.
4.7. Stokker kohustub hoidma kõiki Klienti puudutavaid andmeid konfidentsiaalsetena ja kasutama neid lubatud piires ning mahus, mis on vajalik müügi või teenuse osutamiseks. Stokker kohustub tagama andmebaasi turvalisuse ja ligipääsmatuse kõrvalistele isikutele.

5. ASJA VÕI TÖÖ ÜLEANDMINE. OMANDIÕIGUSE JA RISKI ÜLEMINEK

5.1. Kui lepingu objektiks on anda üle asi või töö, antakse asi või töö üle eritingimustes sätestatud tingimustel ja kohas või vastavalt Stokkeri tarneprotsessile.
5.2. Kui lepingus on asja või töö üleandmise aeg määramata, siis määrab asja või töö üleandmise aja Stokker ning kohustub sellest Klienti viis (5) päeva ette teavitama.
5.3. Lepingu sõlmimisel eeldatakse, et Klient sõlmib Lepingu oma majandus- või kutsetegevuseks. Lepingu objektiks oleva asja või töö vastuvõtmisel peab Klient koheselt asja või töö üle vaatama või üle vaadata laskma.
5.4. Asja või töö mittevastavusel lepingutingimustele peab Klient viivitamata sellest Stokkerit teavitama ning andma piisavalt täpse kirjelduse asja või töö mittevastavuse kohta.
5.5. Kui Klient on Lepingu sätete kohaselt teavitanud Stokkerit  asjas või töös esinevatest puudustest, siis kohustub Stokker mõistliku aja jooksul viima asja või töö vastavusse Lepingu tingimustega.
5.6. Müüdud asja omandiõigus, samuti omandiõigus tehtud tööle, läheb Stokkerilt Kliendile üle pärast Stokkeri poolt Kliendile esitatud arve täielikku tasumist.
5.7. Risk asja või töö kadumise, hävimise, kasutuskõlbmatuks muutumise või riknemise eest läheb Stokkerilt Kliendile üle peale asja või töö üleandmist Kliendile või hetkest, kui asi või töö loetakse Kliendile üleantuks.
5.8. Kui Klient ei ilmu Lepingu tähtajal ostu-müügi, hoolduse või remondi objektiks olevat asja vastu võtma, siis on Stokker kohustatud Klienti asja vastuvõtmise kohustusest informeerima ning andma Kliendile vähemalt neljateistkümne (14) päevase tähtaja asja vastuvõtmiseks.

6. STOKKERI POOLT TEOSTATAV HOOLDUS JA REMONT

6.1. Stokker teostab hooldust ja remonti eritingimustes nimetatud seadmetele. Stokker parandab remondi käigus Kliendi asjal esinevad ning Kliendi poolt osundatud vead ja puudused. Vead ja puudused on toodud remondilepingus.
6.2. Hoolduse all mõistetakse regulaarseid ennetavaid töid, mida tehakse seadme pikaajalise kasutamise tagamiseks vastavalt tootjatehase poolt antud kasutusjuhendile või hooldusraamatule.
6.3. Hooldamiseks ei loeta seadmete ümberehitamist ja seadmete ümbervahetamist.
6.4. Stokker võib nõuda tasu remondieelarve koostamise eest vastavalt eritingimustes sätestatule. Remondieelarve ei ole Stokkerile siduv, kuid ta ei tohi sellest siiski oluliselt kõrvale kalduda.
6.5. Hoolduse või remondi objektiks oleva töö üleandmisele kohaldatakse üldtingimuste punktis 5 sätestatut. Kui asja remonti või hooldusesse andmisel ei ole võimalik määrata töö lõplikku üleandmistähtaega, siis määratakse eritingimustes kindlaks asjal esineva vea või puuduse kindlaksmääramise tähtaeg. Töö üleandmistähtaeg teatatakse Kliendile vea või puuduse kindlaksmääramise tähtajal.
6.6. Hoolduse või remondi objektiks oleva töö tegemisel kasutab Stokker oma materjale.
6.7. Stokkeri poolt teostatava hoolduse või remondi käigus avastatud muude vigade ja puuduste kõrvaldamine toimub pärast Kliendiga vastavasisulise kokkuleppe saavutamist.
6.8. Stokker kohustub hoolduse käigus teostatud tööde kohta tegema sissekande hooldusraamatusse, kui Klient on hooldusraamatu Stokkerile esitanud.

7. STOKKERI ASJADE KASUTUS

7.1. Vastavalt kasutuslepingus määratletule kohustub Stokker andma Kliendile kasutamiseks Stokkerile kuuluvad asjad ning Klient kohustub maksma Stokkerile selle eest tasu (kasutustasu).
7.2. Kasutusse antava asja üleandmisel ja tagastamisel kohaldatakse üldtingimuste punktis 5 sätestatut, kui kasutuslepingu eritingimustest ja kasutuslepingu olemusest ei tulene teisiti.
7.3. Lepingu lõppemisel või lõpetamisel kohustub Klient toimetama kasutusse antud asja omal kulul Stokkeri asukohta.
7.4. Stokker ei vastuta Kliendi ees kahju eest, mis tekkis Kliendil seoses kahju tekitamisega kolmandatele isikutele Stokkeri seadmete kasutamise tagajärjel.

8. KAUBA JA TEENUSE KVALITEET NING GARANTII

8.1. Stokker annab tema poolt müüdavale kaubale või teenusele garantii, mille tähtaeg on sätestatud Lepingu eritingimustes.
8.2. Garantiitähtaeg algab kauba või teenuse Kliendile üleandmisest. Kui garantiinõuet aksepteeritakse, toimub remondi teostamine võimalikult kiiresti. Stokker ei kompenseeri seadme remondi ajal saamata jäänud tulusid ega seadme transpordiga seotud kulutusi.
8.3. Kõik seadme detailid vahetatakse garantiiaja jooksul tasuta välja, kui need on purunenud materjali-, konstruktsiooni- või koostamisvigade tõttu. Garantii ei hõlma seadme detaile, mis on kasutamiskõlbmatuks muutunud loomulikust kulumisest või mittesihipärasest kasutamisest tingituna.
8.4. Garantii ei kehti, kui defekt on tingitud valest kasutamisest, puudulikust korrashoiust, väliskeskkonna muutustest ja mõjudest (niiskus, kuumus, loomulik kulumine jms), samuti ei kata garantii kulusid, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi või vandalismi tagajärjel. Garantii ei kehti ka siis, kui seadmetele ei ole teostatud hooldust vastavalt hooldusraamatule, kasutusjuhendile või ekspluatatsioonieeskirjadele, samuti siis, kui Klient on jätnud täitmata üldtingimuste punktides 8.5, 8.6 ja 8.7 sätestatud nõuded.
8.5. Kohe, kui ilmnevad häired seadme töös, tuleb katkestada seadme ekspluatatsioon ning võtta ühendust Stokkeri tööriistakeskusega.
8.6. Garantiinõude rahuldamiseks tuleb seade esitada Stokkerile seisukorras, milles see oli purunemise hetkel.
8.7. Seadet tohib remontida vaid Stokkeri tööriistakeskuses, välja arvatud juhul, kui see ei ole seadme eripärast lähtudes võimalik.

9. VASTUTUS

9.1. Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest üksnes süü olemasolu korral.
9.2. Kui Klient viivitab Lepingu objektiks oleva asja või töö eest tasumisega, on Stokkeril õigus nõuda viivist null koma kaks (0,2) protsenti Lepingu summast iga maksmisega viivitatud päeva eest.
9.3. Kui Stokker viivitab Lepingu objektiks oleva asja või töö üleandmisega, on Kliendil õigus nõuda viivist null koma kaks (0,2) protsenti iga asja või töö üleandmisega viivitatud päeva eest. Viivist tuleb maksta selle asja või töö või nende osa maksumusest, mille üleandmisega viivitati.
9.4. Kui Klient loobub tellimusest või ei tule tellitud asjale järele pärast täiendava tähtaja andmist asja vastuvõtmiseks, on Stokkeril õigus Leping üles öelda ning nõuda Kliendilt leppetrahvi viiskümmend (50) protsenti tellitud kauba hinnast. Töövõtulepingu puhul (nt hoolduse, remondi vms puhul) on Stokker kohustatud asja hoidma vähemalt kaks (2) kuud ning seejärel on Stokkeril õigus asi müüa Kliendi poolt Stokkerile võlgnetavate summade katteks. Ülejäänud summa tagastatakse Kliendile.
9.5. Aja eest, mil Stokkeril on kohustus hoida Kliendi asja pärast asja vastuvõtmise tähtaega, kohustub Klient Stokkerile tasuma hoiutasu eritingimustes sätestatud summas.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1. Kui Kliendi ja Stokkeri vahel tekivad vaidlused, püüavad Klient ja Stokker neid lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

11. VÄÄRAMATU JÕUD

11.1. Vääramatuks jõuks (force majeure) loetakse pärast Lepingu sõlmimist juhtunud pooltest sõltumatut ettenägematut olukorda nagu sõda, loodusõnnetus, ekspordi- ja impordikeeld vms, mis takistab või teeb võimatuks Lepingust tulenevate kohustuste täitmise.
11.2. Vääramatu jõu esinemise korral on Pooled kohustatud teatama sellest viivitamatult teisele lepinguosalisele ning lepingupooled pikendavad Lepingus fikseeritud kohustuste täitmise tähtaegu vastava aja võrra, mil nimetatud asjaolud kestavad.
11.3. Vääramatu jõu, samuti muudel seaduses ettenähtud juhtudel, on Lepingu rikkumine vabandatav.

12. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPETAMINE

12.1 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest. Kui Klient esitab Stokkerile tellimuse telefoni teel, hakkab Leping Kliendi ja Stokkeri vahel kehtima hetkest, mil ta on SMSi teel kinnitanud, et ta nõustub Stokkeri poolt pakutud hinnaga ning Stokkeri üldtingimustega.
12.2. Leping kehtib jooksva aasta lõpuni, kui eritingimustes ei ole ette nähtud teisiti. Leping pikeneb automaatselt järgmiseks aastaks, kui Pool ei teata teisele Poolele vähemalt kaks (2) nädalat enne Lepingu lõppemist, et soovib Lepingut lõpetada.
12.3. Leping koostatakse kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks kummalegi Poolele.
12.4. Nii üldtingimuste kui eritingimuste muutmine on võimalik Stokkeri ja Kliendi vastastikusel kokkuleppel, v.a üldtingimuste punktist 4.5 tulenev Stokkeri õigus tühistada ühepoolselt Kliendi maksetingimus ja krediidilimiit, samuti punktist 3.3 tulenev Kliendi õigus nõuda volituse lõpetamist .
12.5. Lepingu lõpetamine ühepoolselt on lubatud ainult seaduses otseselt ettenähtud juhtudel.

13. POOLTEVAHELISED TEATED

13.1 Lepingu Poole teated teisele Poolele loetakse teise Poole poolt kättesaaduks  juhul, kui need on saadetud tähitud kirjaga Lepingus näidatud aadressile ja tähitud kirja postitamisest on möödunud viis (5) päeva, sõltumata sellest, kas teine Pool tähitud kirja vastu võttis või mitte. 

 

Liitu Stokkeri uudiskirjaga. Saa parimatest pakkumistest teada enne teisi!

Iga kuu värsked uudised, näpunäited ja pakkumised Sinu postkasti.
Täname teid uudiskirjaga liitumast!
 
Stokker on Baltikumi juhtiv professionaalsete tööriistade ja masinate müügi- ja teenindusettevõte
 
 
 
 
 
Kas teadsid, et 100st kliendist 92 soovitaks Stokkerit ka oma sõbrale või kolleegile.
Ära vajuta
Sisene StokkerPRO´sse
E-post
Sotsiaalmeedia
ID-kaart
Mobiil-ID
Unustasid salasõna?
ID-kaart

Kui konto on juba loodud, logime su sisse. Kui mitte, registreerime sulle konto. Lihtne!

Sisene Mobiil-IDga
Ei ole veel klient?Liitu StokkerPRO´ga.