Telli Stokkeri uudiskiri ja naudi 7% allahindlust oma esimeselt ostult!
Open MenuTootekataloog0Open CartOpen Search
search
Seaded
Veebisait (riik)
Tarneriik
keel
0
Sinu ostukorv on tühiLisa ostukorvi mõni toode või
suundu e-poe pealehele
TASUTA TRANSPORT
kuni 30kg pakkidele, kui tellimus ületab 49€
Logi sisse
Tule kliendiks
searchOtsi

Järelmaksu üldtingimused firmadele

21.11 2017 10:29

Järelmaksu üldtingimused firmadele


1. MAKSED, TASUDE ARVESTUS JA KULUDE HÜVITAMINE


1.1 Maksete tegemine
1.1.1 Kõik lepingu täitmisega seotud laenusaaja poolt tehtavad maksed - laenu tagasimaksed, intress, lepingutasu, samuti viivis ja maksed kulude hüvitamiseks (edaspidi - maksed) loetakse tasutuks, kui maksete tegemiseks vajalik raha on üle antud Laenuandja käsutusse, st on laekunud Laenuandja arvelduskontole pangas või tasutud sularahas laenuandjale.
1.1.2. Kui laenusaaja peab lisaks laenu põhiosale tasuma kulutusi ja intressi (sh viivist), loetakse, et täitmine on toimunud:
1.1.2.1. esimeses järjekorras kulutuste katteks;
1.1.2.2. teises järjekorras sissenõutavaks muutunud intressi (sh viivise) katteks;
1.1.2.3. kolmandas järjekorras laenu põhiosa katteks.
1.2. Intressi ja muude kulude arvestamine
1.2.1  Laenu kasutamise eest kohustub laenusaaja tasuma laenuandjale intressi lepingu lisas toodud tagasimaksetabelis sätestatud tähtpäevadeks. Intressi arvestamisel lähtub laenuandja 365-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja lepingus kokku lepitud intressimäärast.
1.2.2. Lisaks intressile kohustub laenusaaja tasuma muud lepingust tulenevad tasud.
1.3. Laenuandja kulude hüvitamine
1.3.1. Laenusaaja on kohustatud hüvitama laenuandjale kõik kulud, mis on ette nähtud lepingus.
1.3.2. Laenusaaja on kohustatud laenuandjale viivitamatult hüvitama laenusaaja poolt lepingust tulenevate kohustuste rikkumise või täitmata jätmise tõttu laenuandjale tekkinud kulutused pärast laenuandja poolt vastava kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõude esitamist.
1.3.3. Kui laenusaaja ei täida lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt ja sellest tulenevalt saadab laenuandja laenusaajale kirjaliku teate lepingu rikkumise kohta, on laenuandjal õigus nõuda iga vastava teate saatmisel menetluskulu kuni 32 eurot.
1.3.4. Kui Laenuandja lõpetab lepingu erakorraliselt Laenusaaja võlgnevuste tõttu, on Laenuandjal õigus nõuda leppetrahvi kuni 30% laenusummast.
1.4. Viivis
Kui Laenusaaja ei tee laenu tagasimakseid tähtaegselt, siis on laenuandjal õigus nõuda laenusaajalt viivist lepingus kokkulepitud määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Viivise arvestamine algab laenu põhiosa tagastamise tähtpäevale järgneval päeval ja lõpeb tähtaegselt tegemata makse tegemise päeval.


2. LAENUANDJA ÕIGUSED LAENU VÄLJAMAKSETEL
2.1. Laenuandjal on õigus viivitada laenusumma laenusaaja käsutusse andmisega, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
2.1.1. Laenusaaja poolt lepingu sõlmimiseks esitatud dokumentide õigsus või vastavus lepingu tingimustele vajab täiendavat kontrolli, kuni vastava kontrolli teostamiseni mõistliku aja jooksul;
2.1.2. Lepingus sätestatud laenusumma väljamaksmise eeltingimused ei ole täidetud, kuni nende täitmiseni;
2.1.3. Laenusaaja rikub lepingut, kuni rikkumise lõpetamiseni;
2.1.4. Laenusaaja rikub muust Laenuandjaga sõlmitud lepingust tulenevat maksekohustust, kuni rikkumise lõpetamiseni;
2.1.5. Lepingus on ettenähtud tagatis ja vastavat tagatislepingut ei ole õnnestunud sõlmida, kuni tagatislepingu sõlmimiseni.
2.2. Laenuandjal on õigus keelduda laenusumma laenusaaja käsutusse andmisest, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
2.2.1. Laenu kasutusse võtmise tähtpäev on möödunud;
2.2.2. Laenuandja on lepingust taganenud.


3. LAENUSAAJA TEABE ESITAMISE KOHUSTUSED
3.1. Laenusaaja kohustub teatama laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viivitamatult arvates sellekohase teabe saamisest:
3.1.1. laenusaaja või lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud pankrotimenetlusest;
3.1.2. laenusaaja või lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud tsiviilkohtumenetlusest või täitemenetlusest, millest tulenevad  kohustused muudavad võimatuks lepingu täitmise laenusaaja poolt või tagatislepingu täitmise lepingut tagava isiku poolt;
3.1.3. teatama laenuandjale viivitamatult oma või lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi muudatustest.


4. LAENUSAAJA ÕIGUS ENNETÄHTAEGSELE TAGASIMAKSMISELE
4.1. Laenusaajal on õigus lepingu alusel saadud laen või osa sellest ennetähtaegselt tagastada, teatades sellest laenuandjale kirjalikult või e-posti teel ette vähemalt kümme (10) päeva.
4.2. Laenuandjal on õigus nõuda hüvitist 1% ennetähtaegselt tagasimakstud laenusummalt kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 aasta ja 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud laenusummalt kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise vaheline periood on alla ühe aasta.
4.3. Ennetähtaegse tagasimaksmise avaldus on laenusaajale siduv ja sellest ei saa taganeda ilma laenuandja nõusolekuta.


5. LAENUANDJA ÕIGUS LEPINGU ERAKORRALISEKS ÜLESÜTLEMISEKS
5.1. Laenuandjal on õigus leping erakorraliselt üles öelda ja nõuda laenu kohest tagastamist, kui ilmneb üks või mitu järgmistest asjaoludest:
5.1.1.  laenu tagastamine on kokku lepitud osade kaupa ja laenusaaja on viivituses enam kui kahe osa tagastamisega või ühe osa tagastamisega kauem kui kolm kuud;
5.1.2. laenusaaja ei täida kohustust maksta intressi;
5.1.3. laenusaaja on laenuandjale lepingu sõlmimiseks esitatud dokumentides edastanud teavet, mis ei vasta tõele.


6. KONFIDENTSIAALSUS
6.1. Pooled kohustuvad tagama lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:
6.1.1. lepingu täitmist tagavaid isikud;
6.1.2. poolte volitatud esindajaid;
6.1.3. laenuandjaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvaid juriidilisi isikuid ja nende töötajaid nende tööülesannete täitmisel;
6.1.4. isikuid, kellele laenuandja loovutab osaliselt või täielikult lepingust tulenevaid nõudeid laenusaaja vastu, sh inkassoteenust pakkuvaid äriühinguid; ja. audiitoreid või poole õigusnõustajaid nende kutsetegevuses.
6.2. Punktis 6.1. nimetatud isikutele on pooled õigustatud väljastama teavet lepingu tingimuste ja lepingu täitmise (sh laenusaaja võlgnevuse suuruse) kohta. Punktis 6.1 nimetamata isikutele on pooled õigustatud väljastama teavet lepingu tingimuste ja lepingu täitmise (sh laenusaaja võlgnevuse suuruse) kohta ainult juhul, kui teabe väljastamise õigus või kohustus tuleneb seadusest.
6.3.Klient nõustub tema poolt Stokker Finance OÜ avaldatud järgmiste isikuandmete: käendaja isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Creditinfo Eesti ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Creditinfo Eesti hallatavas maksehäirete registris. AS-ile Creditinfo Eesti Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.Kliendi andmete AS-i Creditinfo Eesti poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.creditinfo.ee.
6.4. Klient saab tema kohta AS-i Creditinfo Eesti poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.creditinfo.ee.
6.5. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.


7. LEPINGU KEHTIVUS
7.1. Leping jõustub selle omakäelisel allakirjutamisel poolte või poolte esindajate poolt.
7.2. Leping lõpeb, kui pooled on täitnud kõik lepingust tulenevad kohustusest, sh on laenusaaja täielikult tasunud lepingust tuleneva võlgnevuse laenuandja ees, st tagastanud kogu lepingu alusel saadud laenu ja tasunud intressi ning muud lepingust tulenevad maksed.
7.3. Lepingust taganemine või lepingu ülesütlemine ei vabasta laenusaajat rahaliste kohustuste täitmisest, mis on tekkinud lepingu alusel enne lepingust taganemist või lepingu ülesütlemist.


8. KOHALDATAV ÕIGUS, VAIDLUSTE LAEHNDAMINE JA KOHTUALLUVUS
8.1. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
8.2. Pooled üritavad lepingust tulenevaid vaidlused lahendada kohtuväliselt poolte kokkuleppel.
8.3. Poolte kokkuleppe mittesaavutamisel on Harju Maakohus.


9. LEPINGU EKSEMPLARID
Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb laenuandjale ja teine laenusaajale. 

 

Käesolevad üldtingimused kehtivad alates 01.01.2012. a.

 
 
Stokker on Baltikumi juhtiv professionaalsete tööriistade ja masinate müügi- ja teenindusettevõte
 
  • Klienditugi E-R 8.00-18.00 | L 09.00-13.00
 
 
 
 
Liitu uudiskirjaga ja saa parimatest pakkumistest teada enne teisi. Iga kuu värsked uudised, näpunäited ja pakkumised Sinu postkasti.
 
 
Kas teadsid, et 100st kliendist 92 soovitaks Stokkerit ka oma sõbrale või kolleegile.
Ära vajuta
Logi sisse
E-post
Mobiil-ID
ID-kaart
SmartID
Facebook/Google
Unustasid salasõna?
ID-kaart

Kui oled juba klient, logime su sisse. Kui mitte, registreerime su kliendiks. Lihtne!

Sisene Mobiil-IDga

Logi sisse SmartId-ga
  • Kui oled Stokkeri klient, siis esmakordsel kasutamisel
  • telli salasõna siit või logi sisse ID-ga.

Ei ole veel klient? →Liitun StokkerPRO-ga ja maksan vähem.
Stokkeri veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega. Küpsistest loobumiseks muutke oma seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutage salvestatud küpsiseid.
Halda seadeid
Nõustun