UUS!
Liitu kohe!
Keskused ja ladu suletud 01-03.12 inventuuri tõttu. E-pood ja klienditugi avatud.
Open MenuTootekataloog0Open CartOpen Search
search
Seaded
Veebisait (riik)
Tarneriik
keel
0
Sinu ostukorv on tühiLisa ostukorvi mõni toode või
suundu e-poe pealehele
TASUTA TRANSPORT
kuni 30kg pakkidele, kui tellimus ületab 49€
Logi sisse
Tule kliendiks
searchOtsi

Järelmaksu üldtingimused eraisikutele

21.11 2017 10:27

 

TARBIJAKREDIIDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED
 

1. MAKSED, TASUDE ARVESTUS JA KULUDE HÜVITAMINE

1.1 Maksete tegemine

1.1.1 Kõik lepingu täitmisega seotud tarbija poolt tehtavad maksed - krediidi tagasimaksed, intress, lepingutasu, samuti viivis ja maksed kulude hüvitamiseks (edaspidi - maksed) loetakse tasutuks, kui maksete tegemiseks vajalik raha on üle antud Krediidiandja käsutusse, st on laekunud Krediidiandja arvelduskontole pangas või tasutud sularahas krediidiandjale.

1.1.2. Kui tarbija peab lisaks krediidi põhiosale tasuma kulutusi ja intressi (sh viivist), loetakse, et täitmine on toimunud:

1.1.2.1. esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulutuste katteks;

1.1.2.2. teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;

1.1.2.3. kolmandas järjekorras sissenõutavaks muutunud intressi (sh viivise) katteks;

1.1.2.4. neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

1.2. Intressi ja muude kulude arvestamine

1.2.1  Krediidi kasutamise eest kohustub tarbija tasuma krediidiandjale intressi lepingu lisas toodud tagasimaksetabelis sätestatud tähtpäevadeks. Intressi arvestamisel lähtub krediidiandja 365-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja lepingus kokku lepitud intressimäärast.

1.3. Krediidiandja kulude hüvitamine

1.3.1. Tarbija on kohustatud hüvitama krediidiandjale kõik kulud, mis on ette nähtud lepingus.

1.3.2. Tarbija on kohustatud krediidiandjale hüvitama tarbija poolt lepingust tulenevate kohustuste rikkumise või täitmata jätmise tõttu krediidiandjale tekkinud kulutused krediidiandja vastava kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõude esitamist.

1.3.3. Kui tarbija ei täida lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt ja sellest tulenevalt saadab krediidiandja tarbijale kirjaliku teate lepingu rikkumise kohta, on krediidiandjal õigus nõuda iga vastava teate saatmisel menetluskulu kuni 5 eurot. Käesolevas lõikes nimetatud hüvitist on võlausaldajal õigus nõuda ainult juhul, kui on saatnud tarbijale enne vähemalt ühe tasuda meeldetuletuse.

1.4. Viivis

Kui Tarbija ei tee krediidi tagasimakseid tähtaegselt, siis on krediidiandjal õigus nõuda tarbijalt viivist lepingus kokkulepitud määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.
 

2. KREDIIDIANDJA ÕIGUSED KREDIIDI VÄLJAMAKSETEL

2.1. Krediidiandjal on õigus viivitada krediidisumma tarbija käsutusse andmisega, kui esineb üks alljärgnevatest asjaoludest:

2.1.1. Tarbija poolt lepingu sõlmimiseks esitatud dokumentide õigsus või vastavus lepingu tingimustele vajab täiendavat kontrolli, kuni vastava kontrolli teostamiseni mõistliku aja jooksul;

2.1.2. Lepingus sätestatud krediidisumma väljamaksmise eeltingimused ei ole täidetud, kuni nende täitmiseni;

2.1.3. Tarbija rikub lepingut, kuni rikkumise lõpetamiseni;

2.1.4. Tarbija rikub muust Krediidiandjaga sõlmitud lepingust tulenevat maksekohustust, kuni rikkumise lõpetamiseni;

2.1.5. Lepingus on ettenähtud tagatis ja vastavat tagatislepingut ei ole õnnestunud sõlmida, kuni tagatislepingu sõlmimiseni.

2.2. Krediidiandjal on õigus keelduda krediidisumma tarbija käsutusse andmisest, kui esineb järgnevatest asjaoludest:

2.2.1. Krediidi kasutusse võtmise tähtpäev on möödunud;

2.2.2. Krediidiandja on lepingust taganenud.
 

3. TARBIJA TEABE ESITAMISE KOHUSTUSED

3.1. Tarbija kohustub teatama krediidiandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viivitamatult arvates sellekohase teabe saamisest:

3.1.1. tarbija või lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud pankrotimenetlusest;

3.1.2. tarbija või lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud tsiviilkohtumenetlusest või täitemenetlusest, millest tulenevate võimalike kohustuste täitmine teeb võimatuks lepingu täitmise tarbija poolt või tagatislepingu täitmise lepingut tagava isiku poolt;

3.1.3. teatama krediidiandjale viivitamatult oma või lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi muudatustest.
 

4. TARBIJA ÕIGUS ENNETÄHTAEGSELE TAGASIMAKSMISELE

4.1. Tarbijal on õigus lepingu alusel saadud krediit või osa sellest ennetähtaegselt tagastada, teatades sellest krediidiandjale kirjalikult või e-posti teel ette vähemalt kümme (10) päeva. Sellisel juhul kuulub tagastamisele lepingu lõpetamisel hetke krediidi põhiosa jääk koos varasemalt laekumata osamaksetega.

4.2. Ennetähtaegse tagasimaksmise avaldus on tarbijale siduv ja sellest ei saa taganeda ilma krediidiandja nõusolekuta.
 

5. KREDIIDIANDJA ÕIGUS LEPINGU ERAKORRALISEKS ÜLESÜTLEMISEKS

5.1. Krediidiandjal on õigus leping erakorraliselt üles öelda ja nõuda krediidi kohest tagastamist, kui ilmneb üks või mitu järgmistest asjaoludest:

5.1.1. tarbija on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja krediidiandja on andnud tarbijale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Krediidiandja peab tarbijale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks;

5.1.2. tarbija on krediidiandjale lepingu sõlmimiseks esitatud dokumentides edastanud teavet, mis ei vasta tõele.
 

6. KONFIDENTSIAALSUS

6.1. Pooled kohustuvad tagama lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

6.1.1. poolte volitatud esindajaid;

6.1.2. krediidiandjaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvaid juriidilisi isikuid ja nende töötajaid nende tööülesannete täitmisel;

6.1.3. isikuid, kellele krediidiandja loovutab osaliselt või täielikult lepingust tulenevaid nõudeid tarbija vastu, sh inkassoteenust pakkuvaid äriühinguid; ja audiitoreid või poole õigusnõustajaid nende kutsetegevuses.

6.2. Punktis 6.1. nimetatud isikutele on pooled õigustatud väljastama teavet lepingu tingimuste ja lepingu täitmise (sh tarbija võlgnevuse suuruse) kohta. Punktis 6.1 nimetamata isikutele on pooled õigustatud väljastama teavet lepingu tingimuste ja lepingu täitmise (sh tarbija võlgnevuse suuruse) kohta ainult juhul, kui teabe väljastamise õigus või kohustus tuleneb seadusest.

6.3.Klient nõustub tema poolt Stokker Finance OÜ avaldatud järgmiste isikuandmete: käendaja isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Creditinfo Eesti ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Creditinfo Eesti hallatavas maksehäirete registris. AS-ile Creditinfo Eesti Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.Kliendi andmete AS-i Creditinfo Eesti poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.creditinfo.ee.

6.4. Klient saab tema kohta AS-i Creditinfo Eesti poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.creditinfo.ee.

6.5. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
 

7. LEPINGU KEHTIVUS

7.1. Leping jõustub selle omakäelisel allakirjutamisel poolte või poolte esindajate poolt.

7.2. Leping lõpeb, kui pooled on täitnud kõik lepingust tulenevad kohustusest, sh on tarbija täielikult tasunud lepingust tuleneva võlgnevuse krediidiandja ees, st tagastanud kogu lepingu alusel saadud krediidi ja tasunud intressi ning muud lepingust tulenevad maksed.

7.3. Lepingust taganemine või lepingu ülesütlemine ei vabasta tarbijat rahaliste kohustuste täitmisest, mis on tekkinud lepingu alusel enne lepingust taganemist või lepingu ülesütlemist.
 

8. KOHALDATAV ÕIGUS, VAIDLUSTE LAEHNDAMINE JA KOHTUALLUVUS

8.1. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

8.2. Pooled üritavad lepingust tulenevaid vaidlused lahendada kohtuväliselt poolte kokkuleppel.

8.3. Poolte kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Kohtualluvus lepitakse kokku muuhulgas juhuks, kui laenusaaja vahetab pärast lepingu sõlmimist oma elu- või asukohta või kui tema elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.
 

9. PÄDEV JÄRELEVALVEASUTUS

Pädevaks järelevalveasutuseks on Tarbijakaitseamet, aadress Pronksi 2, 10117 Tallinn.
 

10. LEPINGU EKSEMPLARID

Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb krediidiandjale ja teine tarbijale.

 
 
Stokker on Baltikumi juhtiv professionaalsete tööriistade ja masinate müügi- ja teenindusettevõte
 
  • Klienditugi E-R 8.00-18.00 | L 09.00-13.00
 
 
 
 
Liitu uudiskirjaga ja saa parimatest pakkumistest teada enne teisi. Iga kuu värsked uudised, näpunäited ja pakkumised Sinu postkasti.
 
 
Kas teadsid, et 100st kliendist 92 soovitaks Stokkerit ka oma sõbrale või kolleegile.
Ära vajuta
Logi sisse
E-post
Mobiil-ID
ID-kaart
SmartID
Facebook/Google
Unustasid salasõna?
ID-kaart

Kui oled juba klient, logime su sisse. Kui mitte, registreerime su kliendiks. Lihtne!

Sisene Mobiil-IDga

Logi sisse SmartId-ga
  • Kui oled Stokkeri klient, siis esmakordsel kasutamisel
  • telli salasõna siit või logi sisse ID-ga.

Ei ole veel klient? →Liitun StokkerPRO-ga ja maksan vähem.
Stokkeri veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega. Küpsistest loobumiseks muutke oma seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutage salvestatud küpsiseid.
Halda seadeid
Nõustun