UUS!
Liitu kohe!
Open MenuTootekataloog0Open CartOpen Search
search
Seaded
Veebisait (riik)
Tarneriik
keel
0
Sinu ostukorv on tühiLisa ostukorvi mõni toode või
suundu e-poe pealehele
TASUTA TRANSPORT
kuni 30kg pakkidele, kui tellimus ületab 49€
Logi sisse
Tule kliendiks
searchOtsi

Üldtingimused

STOKKER ÜLDTINGIMUSED

1. MÕISTED
1.1 Stokker on Aktsiaselts Stokker.
1.2.Klient on Stokkeriga Lepingu sõlminud füüsiline või juriidiline isik.
1.3 Pool/Pooled on ühiselt või eraldi Stokker ja Klient.
1.4.Üldtingimused on Stokker Üldtingimused.
1.5.Eritingimused on Stokkeri ja Kliendi vahel sõlmitud kaupade ja/või teenuste müügiga seotud kokkulepped (nt koostööleping, ostu-müügi leping, hooldusleping, kasutusleping, garantiitingimused jne).
1.6 Leping on Üldtingimused koos Eritingimustega.

2. ÜLDSÄTTED
2.1 Stokkeri Üldtingimused kehtivad Stokkeri ja temaga Lepingu sõlminud Kliendi vahelistes suhetes ning moodustavad koos Eritingimustega ühtse Lepingu.
2.2 Kliendi või Kliendi volitatud isikutega võib Eritingimustes kokku leppida e-kirja, elektroonselt saadetud sõnumit või muid taasesitamist võimaldavaid vahendid kasutades.
2.3 Kui mõni Üldtingimus on oma sisult vastuolus Poolte kokkulepitud Eritingimusega, siis kohaldatakse Eritingimusi.

3. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Kliendil on õigus osta ja volitada teisi isikuid ostma kaupu ja teenuseid Stokkerist.
3.2 Kliendilt, tema esindajalt või tema volitatud isikult võidakse Stokkeris nõuda isikut tõendavat dokumenti.
3.3 Kliendil on õigus igal ajal nõuda enda poolt volitatud isikute nimekirja ning peatada nendele isikutele antud volitusi.
3.4 Kliendil on õigus osta kaupu või teenuseid krediiti koostöölepingus sätestatud krediidilimiidi ulatuses.
3.5 Klient vastutab kõikide enda ja volitatud esindajate poolt tehtud tehingute eest.
3.6 Klient on kohustatud oma Lepingus märgitud andmete muutumisest ja/või muutmisest informeerima Stokkerit viie (5) päeva jooksul.
3.7 Klient kohustub tasuma Stokkeri poolt esitatud arved arvel sätestatud tähtajaks. Kui arvel ei ole kauba või teenuse eest tasumistähtaega märgitud, kohustub Klient selle eest tasuma hiljemalt kauba või teenuse kättesaamisel.

4. STOKKERI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 Stokker on kohustatud Kliendi esindaja volituse lõpetama, kui Klient avaldab selleks kirjalikku soovi.
4.2 Stokker varustab Klienti kauba või teenuse kasutamise kohta käiva infoga.
4.3 Stokker garanteerib tema poolt üleantava kauba vastavuse tootjapoolsetele spetsifikatsioonidele ja tehnilistele tingimustele.
4.4 Stokkeril on õigus mitte väljastada Kliendile kaupa või teenust, kui Kliendil on Stokkeri ees mistahes võlgnevusi.
4.5 Stokkeril on õigus tühistada Kliendile määratud maksetingimus ja krediidilimiit, kui Stokkeril tekib kahtlus Kliendi maksevõimes.
4.6 Stokkeril on õigus muuta hinnakirja, sellest eelnevalt Klienti teavitamata.
4.7 Stokkeril on õigus küsida Kliendilt tagasisidet e-posti või telefoni teel, et välja selgitada Kliendi rahulolu osutatud teenusega.
4.8 Stokker kohustub hoidma kõiki Klienti puudutavaid andmeid konfidentsiaalsetena ja kasutama neid lubatud piires ning mahus, mis on vajalik seadmete müügi või mistahes teenuse osutamiseks. Isikuandmete töötlemisel juhindub Stokker privaatsuspoliitikast, mis on leitav kodulehelt www.stokker.ee. Stokker kohustub tagama andmebaasi turvalisuse ja takistama kõrvalistel isikutel sellele ligipääsu.

5. ASJA VÕI TÖÖ ÜLEANDMINE. OMANDIÕIGUSE JA RISKI ÜLEMINEK
5.1 Kui Lepingu objektiks on anda üle asi või töö, antakse asi või töö üle Eritingimustes sätestatud tingimustel ja kohas või vastavalt Stokkeri tarneprotsessile.
5.2 Kui Lepingus ei ole asja või töö üleandmise aega määratud, siis määrab selle Stokker ning kohustub üleandmise ajast teavitama Klienti viis (5) päeva ette.
5.3 Lepingu sõlmimisel eeldatakse, et Klient sõlmib Lepingu oma majandus- või kutsetegevuses. Lepingu objektiks oleva asja või töö vastuvõtmisel peab Klient koheselt asja või töö üle vaatama või üle vaadata laskma.
5.4 Asja või töö mittevastavusel Lepingutingimustele peab Klient viivitamata teavitama sellest Stokkerit ning andma piisavalt täpse kirjelduse asja või töö mittevastavuse kohta.
5.5 Kui Klient on Lepingu sätete kohaselt teavitanud Stokkerit asjas või töös esinevatest puudustest, siis kohustub Stokker mõistliku aja jooksul viima asja või töö vastavusse Lepingu tingimustega.
5.6 Müüdud asja omandiõigus, samuti omandiõigus tehtud tööle, läheb Stokkerilt Kliendile üle pärast asja või töö eest Stokkeri poolt Kliendile esitatud arve täielikku tasumist.
5.7 Risk asja või töö kadumise, hävimise, kasutuskõlbmatuks muutumise või riknemise eest läheb Stokkerilt Kliendile üle peale asja või töö üleandmist Kliendile või hetkest, mil asi või töö loetakse Kliendile üleantuks.

5.8 Kui Klient ei ilmu Lepingu tähtajal ostu-müügi, hoolduse või remondi objektiks olevat asja vastu võtma, siis on Stokker kohustatud Klienti asja vastuvõtmise kohustusest informeerima ning andma Kliendile Üldtingimuste punktis 9.2 sätestatud täiendava tähtaja asja vastuvõtmiseks.

6. STOKKERI POOLT TEOSTATAV HOOLDUS JA REMONT
6.1 Stokker parandab remondi käigus Kliendi seadmel esinevad ning Kliendi osundatud ning hoolduse tellimuses fikseeritud vead ja puudused.
6.2 Hoolduse all mõistetakse regulaarseid ennetavaid töid, mida tehakse seadme pikaajalise kasutamise tagamiseks vastavalt tootjatehase poolt antud kasutusjuhendile või hooldusraamatule.
6.3 Hooldamiseks ei loeta seadmete ümberehitamist ja seadmete ümbervahetamist.
6.4 Stokker võib nõuda tasu remondieelarve koostamise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale. Remondieelarve ei ole Stokkerile siduv, kuid ta ei tohi sellest siiski oluliselt kõrvale kalduda.
6.5 Hoolduse või remondi objektiks oleva töö üleandmisele kohaldatakse Üldtingimuste punktis 5 sätestatut. Kui seadme remonti või hooldusesse andmisel ei ole võimalik määrata töö lõplikku üleandmistähtaega, siis määratakse Eritingimustes kindlaks asjal esineva vea või puuduse kindlaksmääramise tähtaeg. Töö üleandmistähtaeg teatatakse Kliendile vea või puuduse kindlaksmääramise tähtajal.
6.6 Hoolduse või remondi objektiks oleva töö tegemisel kasutab Stokker oma materjale.
6.7 Stokkeri poolt teostatava hoolduse või remondi käigus avastatud muude vigade ja puuduste kõrvaldamine toimub pärast Kliendiga vastavasisulise kokkuleppe saavutamist.
6.8 Stokker kohustub hoolduse käigus teostatud tööde kohta tegema sissekande hooldusraamatusse, kui Klient on hooldusraamatu Stokkerile esitanud.

7. STOKKERI ASJADE KASUTUS
7.1 Vastavalt kasutuslepingus määratletule kohustub Stokker andma Kliendile kasutamiseks Stokkerile kuuluvad asjad ning Klient kohustub maksma Stokkerile selle eest tasu (kasutustasu).
7.2 Kasutusse antava asja üleandmisel ja tagastamisel kohaldatakse Üldtingimuste punktis 5 sätestatut, kui kasutuslepingust ei tulene teisiti.
7.3 Lepingu lõppemisel või lõpetamisel kohustub Klient toimetama kasutusse antud asja oma kulul Stokkeri asukohta.
7.4 Stokker ei vastuta Kliendi ees kahju eest, mis tekkis Kliendil seoses kahju tekitamisega kolmandatele isikutele Stokkeri seadmete kasutamise tagajärjel.

8. KAUBA JA TEENUSE KVALITEET NING GARANTII
8.1 Kauba või teenuse garantii tähtaeg sätestatakse Eritingimustes.
8.2 Garantii tähtaeg algab kauba või teenuse Kliendile üleandmisest. Kui garantiinõuet aktsepteeritakse, toimub remondi teostamine võimalikult kiiresti. Stokker ei kompenseeri seadme remondi ajal saamata jäänud tulu ega seadme transpordiga seotud kulutusi.
8.3 Kõik seadme detailid vahetatakse garantiiaja jooksul tasuta välja, kui need on purunenud materjali-, konstruktsiooni- või koostamisvigade tõttu. Garantii ei hõlma seadme detaile, mis on kasutamiskõlbmatuks muutunud loomuliku kulumise või mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
8.4 Garantii ei kehti, kui defekt on tingitud asja valest kasutamisest, puudulikust korrashoiust, väliskeskkonna muutustest ja mõjudest (niiskus, kuumus, loomulik kulumine jms), samuti ei kata garantii kulusid, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi või vandalismi tagajärjel. Eelkõige ei kehti garantii juhul, kui Klient ei ole nõuetekohaselt järginud tootja kasutusjuhiseid ning tootja müügigarantii täpsustavaid tingimusi. Garantii ei kehti ka siis, kui seadmetele ei ole teostatud hooldust vastavalt hooldusraamatule või kasutusjuhendile samuti siis, kui Klient on jätnud täitmata Üldtingimuste punktides 8.5, 8.6 ja 8.7 sätestatud nõuded.
8.5 Kohe, kui ilmnevad häired seadme töös, tuleb katkestada seadme kasutamine ning võtta ühendust Stokkeriga.
8.6 Garantiinõude rahuldamiseks tuleb seade esitada Stokkerile seisukorras, milles see oli garantiinõude esitamise tinginud asjaolu esinemise hetkel.
8.7 Seadet tohib remontida vaid Stokkeris, välja arvatud juhul, kui see ei ole seadme eripärast lähtudes võimalik.
8.8 Stokkeril on õigus nõuda asja defekteerimise tasu vastavalt hinnakirjale.

9. VASTUTUS
9.1 Kui Klient viivitab Lepingu objektiks oleva asja või töö eest tasumisega, on Stokkeril õigus nõuda viivist null koma kaks (0,2) protsenti Lepingu summast iga maksmisega viivitatud päeva eest.
9.2 Kui Klient loobub tellimusest või ei tule tellitud asjale järele pärast asja vastuvõtmiseks täiendava vähemalt neljateistkümne (14) päevase tähtaja andmist, on Stokkeril õigus Leping üles öelda ning nõuda Kliendilt leppetrahvi viiskümmend (50) protsenti tellitud kauba hinnast. Kliendi defekteerimise, hoolduse või remondi objektiks olevat asja on Stokkeril, pärast Kliendile asja vastuvõtmiseks täiendava kahe (2) kuulise tähtaja andmist, õigus müüa Kliendi poolt Stokkerile võlgnetavate summade katteks. Asjade müügist ülejääv summa tagastatakse Kliendile.
9.3 Aja eest, mil Stokker on kohustatud hoidma Kliendi asja pärast asja vastuvõtmiseks antud täiendava tähtaja möödumist, kohustub Klient Stokkerile tasuma hoiutasu vastavalt hinnakirjale.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
10.1 Kui Kliendi ja Stokkeri vahel tekivad vaidlused, püüavad Klient ja Stokker need lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
10.2 Harju Maakohtus lahendatakse vaidlus ka juhul, kui Klient asub pärast Stokkeriga Lepingu sõlmimist elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevuskoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.

11. VÄÄRAMATU JÕUD
11.1 Vääramatuks jõuks (force majeure) loetakse Pooltest sõltumatut ettenägematut olukorda nagu sõda, loodusõnnetus, ekspordi- ja impordikeeld vms, mis takistab või teeb võimatuks Lepingust tulenevate kohustuste täitmise.
11.2 Vääramatu jõu esinemise korral on Pooled kohustatud teatama sellest viivitamatult teisele lepinguosalisele. Pooled pikendavad Lepingus fikseeritud kohustuste täitmise tähtaegu aja võrra, mil punktis 11.1 nimetatud asjaolud kestavad.
11.3 Vääramatu jõu, samuti muudel seaduses ettenähtud juhtudel, on Lepingu rikkumine vabandatav.

12. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPETAMINE
12.1 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel.
12.2 Leping kehtib jooksva aasta lõpuni, kui Eritingimustes ei ole ette nähtud teisiti. Leping pikeneb automaatselt järgmiseks aastaks, kui Pool ei teata teisele Poolele vähemalt kaks (2) nädalat enne Lepingu lõppemist, et ta soovib Lepingu lõpetada.
12.3 12.3 Leping allkirjastatakse mõlema poole poolt digitaalselt või käsikirjaliselt. Juhul, kui Leping allkirjastatakse käsikirjaliselt, koostatakse Leping kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks.
12.4 Nii Üld- kui Eritingimuste muutmine on võimalik Stokkeri ja Kliendi vastastikusel kokkuleppel, v.a Üldtingimuste punktist 4.5 tulenev Stokkeri õigus tühistada ühepoolselt Kliendi maksetingimus ja krediidilimiit ning Üldtingimuste punktist 3.3 tulenev Kliendi õigus nõuda volituse lõpetamist.
12.5 Lepingu lõpetamine ühepoolselt on lubatud ainult seaduses otseselt ettenähtud juhtudel.
12.6 Samade Poolte vahel uue koostöölepingu sõlmimisel ning selle jõustumisel loetakse lõppenuks Stokkeri (k.a. Stokkeri eellase Aktsiaseltsi Mecro) ja Kliendi vahel sõlmitud varasem(ad) koostööleping(ud). Uue koostöölepingu sõlmimine ei mõjuta Kliendiga uuele koostöölepingule eelnevalt sõlmitud ostu-müügi lepingute, hoolduslepingute, kasutuslepingute või teiste lepingute kehtivust ega tingimusi, samuti ei mõjuta uus koostööleping tagasiulatuvalt Kliendi poolt ostetud asjade garantiitingimusi. Uue koostöölepingu lahutamatuks osaks on Stokkeri kehtivad Üldtingimused.

13. POOLTEVAHELISED TEATED
13.1 Ühe Poole teated loetakse teise Poole poolt kättesaaduks juhul, kui need on saadetud e-kirjaga Lepingus näidatud e-posti aadressile ning postitamisest on möödunud 1 tööpäev või tähitud kirjaga Lepingus näidatud aadressile ja tähitud kirja postitamisest on möödunud viis (5) päeva, sõltumata sellest, kas teine Pool on tähitud kirja vastu võtnud või mitte.


 
 
Stokker on Baltikumi juhtiv professionaalsete tööriistade ja masinate müügi- ja teenindusettevõte
 
  • Klienditugi E-R 8.00-20.00 | L 09.00-13.00
 
 
 
 
Liitu uudiskirjaga ja saa parimatest pakkumistest teada enne teisi. Iga kuu värsked uudised, näpunäited ja pakkumised Sinu postkasti.
 
 
Kas teadsid, et 100st kliendist 92 soovitaks Stokkerit ka oma sõbrale või kolleegile.
Ära vajuta
Logi sisse
E-post
Mobiil-ID
ID-kaart
SmartID
Facebook/Google
Unustasid salasõna?
ID-kaart

Kui oled juba klient, logime su sisse. Kui mitte, registreerime su kliendiks. Lihtne!

Sisene Mobiil-IDga

Logi sisse SmartId-ga
  • Kui oled Stokkeri klient, siis esmakordsel kasutamisel
  • telli salasõna siit või logi sisse ID-ga.

Ei ole veel klient? →Liitun StokkerPRO-ga ja maksan vähem.
METABO20
Stokkeri veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega. Küpsistest loobumiseks muutke oma seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutage salvestatud küpsiseid.
Halda seadeid
Nõustun